joi, 10 ianuarie 2008

Scurtă istorie a ziarului „Curierul Ortodox” ( Rep. Moldova ) de la apariţia lui până în zilele noastre. de Dr. Nicolaie Fuştei


Astăzi societatea aşteaptă o prezenţă mai vie a Bisericii, o prezenţă cam de tip "sectar". Sectarul merge din casă în casă şi se interesează direct de credinţa omului, de nevoile lui directe. Deşi trecem printr-o criiza economica, este de datoria noastră să amplificăm munca de iluminare religioasă a creştinilor ortodocşi. O problemă fundamentală rămâne nevoia conştientizării credincioşilor pen­tru o participare eficientă, reală, responsabilă la Sf. Liturghie, la viaţa bisericească. Pentru rezolvarea acestei probleme poate servi, în mare măsură, presa bisericească. Desigur, Biserica are de rezolvat multe chestiuni, dar pe primul plan, credem că ar trebui plasat învăţământul religios care ar putea fi realizat nu atât prin şcolile teolo­gice, c&acirrc;t prin mijloacele de informare în masă. Astfel că existenţa periodicelor bisericeşti nu mai este un moft al cuiva, ci o necesitate stringentă.

De aceea presupunem că apariţia ziarului „Curierul Ortodox” ca organ de presă a Bisericii Ortodoxe din Moldova a fost un lucru firesc.

Istoria, nu atât de lungă a ziarului Curierul Ortodox” ar putea fi împărţită în trei etape: prima cuprinde anii 1995-1996, cea de a doua ţine de anii 1997-1999 şi cea de a treia etapă începe din a. 2000 şi continuă până în prezent.

În continuare vom prezenta succint aceste etape pe fiecare în parte şi vom începe cu prima etapă pe care am numito convenţional „etapa devenirii”.


Necesitatea unei publicaţii bisericeşti apăruse demult. Cu prilejul vizitei ÎPS în primăvara anului 1995 la biserica &qquot;Sf. Dumitru" din Chişinău, s-a discutat şi problema editării unui ziar ortodox în Moldova, căci noi probabil eram ultimiii din fosta URSS unde încă nu apăruse un periodic bisericesc. Peste câteva zile au fost invitaţi la Mitropolie, părintele Pavel Borşevschi, dl Vasile Ciobani (încă nu era preot) şi dl Nicolae Fuştei. Tot atuncii au fost emise şi decretele cu privire la numirea lui Nicolae Fuştei în calitate de redactor-şef, iar a viitorului părinte Vasile Ciobanu în calitate de secretar responsabil.

La 2 iunie 1995 între Mitropolia Chişinăului şi a Moldovei, - în persoana Mitropolitului Vladimir şi biserica Sfântul Dumitru” - în persoana protoiereului-paroh Pavel Borşevschi, este încheiat un Contract de constituire a publicaţiei „Curierul Ortodox” S.R.L. Iar la 9 iunie 1995, este înregistrat la Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, Statutul publicaţiei periodice „Curierul Ortodox” SRL: cu nr. 10405326.

De fapt, încă în 1994 la Academia Teologică fusese înregistrat un ziar cu acelaşi nume - "Curierul Ortodox", dar nu se ştie din ce motive în decurs de un an nu s-a reuşit editarea nici a unui număr.

Nou-formata redacţie a publicaţieii după ce în decurs de o lună a înregistrat periodicul "Curierul Ortodox", la 24 iunie editează varianta română şi cea rusă - „Pravoslavnii Vestnik".

Cu timpul în colectivul redacţiei au mai venit Larisa Erşov - corector, Larisa Ciobanu - contabil, Dumitru Tolico - redactor tehnic, diaconul Nicolae Bujor, corespondent şi fotograf şi d-na Mariana Silvestrovici, un traductor de forţă.

Curierul Ortodox", ca şi toate celelalte ziare, are statut de SRL. Ca membri fondatori sunt: Mitropolia Moldovei (70 %) şi parohia "Sf. Dumitru" din Chişinru (30%).

În viziunea fondatorilor şi a membrilor redacţiei "Curierul Ortodox" trebuia să fie un mijloc de iluminare religioasă a citito­rilor, a creştinilor ortodoccşi de la noi din ţară. Pe lângă acestea, ziarul trebuia să răspundă intereselor mai multor categorii de cititori. În paginile ziarului urmau să fie publicate articole ce ţin de apărarea credinţei ortodoxe, de istoria, cultura noastră, de problemele cu care se confruntă soci­etatea, şi foarte multe materiale referi­toare la educaţia religioasă în şcoală. Această concepţie despre ziar reiese din „Adresarea Înaltpreasfinţitului Vladimir - Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Mold­ove - către cititori”, publicată în primul număr al ziarului.

Pentru început ziarul se difuza prin intermediul protopopilor.


Dar începând cu anul 1996, fiecare doritor putea să se aboneze la ziar la orice oficiu poştal din Moldova. Preţul de abonare era de 16 lei 50 de bani. Creştea şi numărul abonaţilor.


Multora nu le-a fost pe plac acti­vitatea ziarului, redacţia a primit scrisori chiar de peste hotare, de la nişte sectanţii din Kiev, în care chemaţi să se pocăiescă pentru materialele antisectare publicate. Însă atacurile veneau nu doar din partea sectanţilor.


Unele ziare din Republica Moldova, au încercat să-i intimideze pe colaboratorii „Curierului Ortodox”, numindu-i „trădători de neam", „aliaţi ai lui Smirnov", alţii, dimpotrivă, trimiteau la Mitropolie mesaje în care cei de la Curier erau numiţi agenţii ai României.


Cea de a doua etapă a istoriei „Curierului ortodox” poate fi numită convenţional „etapa confruntărilor”.


Chiar în primul număr al ziarului din 1997 redacţia publică o adresare către cititori în care adie a alarmă, probabil că redacţia simţea răcirea în relaţiile cu fondatorul principal, Mitropolia Moldovei. În această adresare se spunea: „Stimaţi cititori, existenţa ziarului depinde de numărul abonaţilor. Vă rugăm să contribuiţi la creşterea numărului cititorilor noştri”.


Datorită conflictului dintre cele două Patriarhii a Moscovei şi a României, referitor la jurisdicţia asupra creştinilor ortodocşi din Republica Moldova numărul românofobilor a crescut chiar şi la Mitropolie. Aceştia au încercat să implice în disputa dintre cele două Biserici şi ziarul „Curierul Ortodox”, propunând spre publicare nişte materiale denigratorii la adresa ierarhilor români.


Relaţiile cu fondatorul principal – Mitropolia Moldovei au devenit foarte tensionate în special în timpul cât a activat ca secretar la Mitropolie, prot. Teodor Roşca. Acesta obişnuia să trimită la redacţie materiale selectate de prin ziarul „Glasul Moldovei” cu injurii la adresa Bisericii Ortodoxe Române şi a preafericitului Patriarh Teoctist. Evident că astfel de materiale nu puteau fi publicate explicându-i pr. Teodor că un creştin nu poate spune despre alt creştin, care e şi mai în vârstă ceea ce se stipula în materialele propuse de d-lui. Că conflictul acesta este artificial şi va dispare, însă ura şi vrajba la care chemaţi, nu se tratează aşa de uşor, ea poate rămâne pentru totdeauna. Însă opinia redacţiei nu a fost luată în seamă. Insistând să publicăm materialele trimise, care nici nu erau semnate. Evident că redacţia nu putea să publice nişte materiale anonime, considerând că dacă aperi un adevăr, trebuie să-ţi asumi responsabilitatea şi pentru metodele pe care le foloseşti. A fost totuşi publicat un material selectat de pr. Teodor Roşca întitulat „Din raportul asupra cererii de aderare a Republicii Moldova la Consiliul Europei (noiembrie, 1995)”. Materialul a văzut lumina tiparului cu menţiunea că a fost „selectat de către secretarul Mitropoliei Chişinăului şi a Moldovei, prot. Teodor Roşca”.

Mare a fost nemulţumirea secretarului Mitropoliei, pentru această menţiune. Pe atunci probabil a încolţit în mintea demnitarului de la conducerea Mitropoliei, ideea de a înfiinţa alt ziar care ar fi la dispoziţia lui, pentru a „apăra interesele Bisericii din Moldova”. Deoarece în concepţia acestuia „Curierul Ortodox” a devenit un ziar „antibisericesc”.


Relaţiile se înrăutăţesc într-atâta încât începând cu nr. 22 (53), din 16-30 noiembrie 1997 ziarul nu mai apare ca publicaţie a BOM ci ca „publicaţie creştin-ortodoxă din Republica Moldova”.


Sub această formulă ziarul apare şi pe parcursul anului 1998.


În octombrie 1997, în urma unei întâlniri a membrilor redacţiei "Curierul Ortodox" cu Î.P.S. Vladimir, s-a hotărât că Mitropolia Chişinău, pe lângă cele două publicaţii pe care le avea - "Cu­rierul Ortodox" şi "Православный Вестник" - va mai avea şi un buletin informativ.


Cu mari speranţe era aşteptată apariţia nou­lui periodic, crezând că acesta va contribui, împreună cu „Curierul Ortodox”, la iluminarea religioasă a creştinilor ortodocşi.


În ianuarie 1998 apare primul număr al noului ziar „Clopotniţa Moldovei”. Ca redactor şef a fost numit Andrei Hropotinschi. Pentru început nu era clar de ce în fruntea unui ziar bisericesc a fost pusă o persoană certată cu buna cuviinţă şi cu etica de jurnalist care pentru "succesele" obţinute în munca de jur­nalist, s-a învrednicit de titlul "cel mai scan­dalos jurnalist din Moldova", iar Prezidiul Uniunii Jurnaliştilor din Moldova la 24 septembrie 1996 a hotărât excluderea lui Andrei Hropotinschi din rândurile Uniunii Jurnaliştilor din Moldova, în baza Statutului UJM, Art.10 p. 1 "pentru nerespectarea sistematică a Statutului", Art.10, p. 2 "pentru... abuz de serviciu, încălcarea normelor de morală şi etică profesională".


Însă cu timpul s-au clarificat toate. În numărul din 4 aprilie 1998 al „Clopotniţei Moldovei”, s-a întreprins un atac informaţional înverşunat împotriva „Curierului Ortodox”, afirmându-se că „toate dispoziţiile sosite de la Mitropolia Moldovei şi Chişinăului întâmpinau o atitudine refractară în această redacţie" (a "Curierului Ortodox" - nota noastră). Se mai afirma că chipurile "Curierul Ortodox" este băgat pe gratis în cutia poştală a cititorului şi că "este sponsorizat de... Mitropolia Basarabiei sau de pe aiurea".


Ca urmare la această provocare, redacţia „Curierului Ortodox” este nevoită să i-a o atitudine. Răspunsul va veni, dar după ce vor trece sărbătorile de Paşti. Nu era cazul să înceapă gâlceava chiar în timpul Sfintelor Sărbători. Abia în nr. 9 din luna mai apare articolul dlui Fuştei Nicolae „Lupul „paznic” la oi, sau Hropotinschi „apărătorul” Bisericii”. Articolul a stârnit interes, fiind retipărit şi de alte ziare din Moldova („Luceafărul” şi „Молдавские Ведомости»).


Reacţia dlui Hropotinschi şi a părintelui său spiritual prot. Teodor Roşca a fost foarte violentă.


După cum se menţiona în PS-ul la varianta rusă a acestui articol publicat în «Православный Вестник» şi «Молдавские Ведомости», prin intermediul unor forţe interlope se pregătea o răfuială fizică cu redactorul şef al ziarului „Curierul Ortodox”, autorul articolului mai sus menţionat. Răfuiala nu a avut loc datorită intervenţiei Î.P.S. Vladimir.


A trecut o lună de la apariţia articolului "Lupul „paznic” la oi sau Hropotinschi "apărătorul" Bisericii". Era şi firesc ca cel vizat să reacţioneze cumva la cele relatate. A reacţionat aşa cum era obişnuiit s-o facă. Pentru început a scris două arti­cole în "Glasul Moldovei", în care şi-a vărsat nes­tingherit veninul, semnânndu-le cu un pseudonim "Fluture Blăniţa". Apoi a urmat o "Scrisoare" adresată redactorului "Curierului Ortodox", publicată în "Clopotniţa Moldovei", nr. 21, din care cel ce nu citise "scriso­rile" din "Glasul Moldovei" poate crede că Hropo­tinschi era un mieluşel nevinovat si dornic de pace.


Dar nu avea nici un rost să se ducă un dialog cu redactorul de la „Clopotniţa Moldovei”, de aceea a fost rugat că , dacă eventual nu va găsi de cuviinţă să înceteze a trimite "scrisori", să nu-l mai numească pe dl Fuştei Nicolae frate întru Hristos, pentru că nu sunt fraţi întru Hristos. „Hristosul meu este Cel Răstignit şi Care a înviat, iar hristosul lui Hropotinschi este cel pe care nici pământul nu-l primeşte şi şede neîngropat în Piaţa Roşie, lângă zidurile Kremlinului la Moscova”.


Dar nişte atacuri în presă nu puteau duce la dispariţia ziarului „Curierul Ortodox”, de aceea dl Hropotinschi intentează o acţiune de chemare în judecată în care în calitate de recalamat este numită redacţia ziarului „Curierul Ortodox”, iar coreclamat Nicolae Fuşeti pe motivul că i-a fost lezată onoarea şi demnitatea în articolul lui Nicolae Fuştei „Lupul „paznic” la oi, sau Hrpotinschi „apărătorul” Bisericii”, cerând incasarea de la redacţie a sumei de 200 de salarii minime – 3600 de lei, şi de la autorul-reclamat a sumei de 100 de salarii minime – 1800 de lei. Evident că suma de 5400 de lei era prea mare pentru redacţie, astfel că dacă judecata i-ar fi dat dreptate lui Hropotinschi, ziarul şi-ar fi încetat existenţa încă în toamna anului 1998.


La sfârşitul lunii noiembrie 1998, au fost convocaţi la Mitropolie redactorii şefi ai celor două ziare „Curierul Ortodox” şi „Clopotniţa Moldovei”, ca „să se împace”. Însă în loc de împăcare spiritele s-au încălzit şi mai mult, încât dl. Hropotinschi a declarat că de fapt „Curierul Ortodox” este un ziar ilegal, deoarece apare în limba română şi nu în cea de stat. La acest atac dl Fuştei Nicolae a răspuns că în acest caz, de fapt Biserica din Moldova mai are două ziare ilegale: „Звонница Молдовы” şi „Православаный Вестник”, care apar în limba rusă şi nu în limba de stat.

La despărţire nu s-a atestat vre-o încercare de reconciliere, pentru că poziţiile părţilor erau prea diferite.

Dar totuşi întâlnirea aceasta, sau poate discuţiile pe care le va fi avut dl Hropotinschi cu Î.P.S. Vladimir au dus la aceea că la 29 decembrie 1998, dl Hropotinschi înaintează Judecătoriei Botaniaca o Cerere de recurs, în care spune că „În urma discuţiilor avute cu reclamatul Nicolae Fuştei, redactorul-şef al ziarului „Cureirul ortodox”, în prezenţa Î.P.S., Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove, am convenit să-mi retrag Acţiunea de chemare în judecată, lucru pe care-l fac prin prezenta cerere”.


Situaţia ziarului devenise atât de critică, încât în primăvara anului 1998 redacţia este nevoită să apeleze la ajutorul cititorilor stipulând următoarele: „Apariţia de mai departe a publicaţiei "Curierul Ortodox" depinde doar de Dvs”.


În a doua jumătate a anului 1998, situaţia financiară a publicaţiei s-a înrăutăţit. Datorită propagandei împotriva ziarului „Curierul Ortodox” organizate în rândul clerului din Moldova, s-a micşorat numărul de cititori, de aceea redacţia este nevoită să aducă la cunoştinţa cititorilor că din cauza lipsei de bani, până la găsirea unei soluţii favorabile, ziarul va apare doar pe patru pagini.


Soluţia aşa şi nu a mai fost găsită, ba şi mai mult, până în luna aprilie 1999 nu a apărut nici un număr al ziarului.


În primăvara anului 1999 se întrezăreşte o speranţă, că lucrurile se vor schimba spre bine.


În rezultatul discuţiei PS. Dorimedon, care pe atunci îndeplinea şi funcţia de preşedinte al „Departamentului de catehizare şi învăţământ religios, misionarism, activitate antisectară şi antischismatică a Bisericii Ortodoxe din Moldova”, cu Î.P.S. Vladimir, s-a convenit că „Curierul Ortrodox” fa fi organul de presă al acestui Departamet. În rezultatul acestui dialog, cu cheltuiala PS Dorimedont, în aprilie 1999 apare pe 8 pagini (nr. 1-8) numărul de Paşti, în varianta română şi în cea rusă.


Speranţele redacţiei erau mari, mai ales luând în consideraţie cele spuse de PS Dorimedont în Cuvânt către cititor: „Din cauza diferitelor greutăţi ale vremii în care trăim, publicaţia "Curierul Ortodox" a fost nevoită să-şi întrerupă apa­riţia în primele luni ale anului 1999. Dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, nădăjduim să preluăm din nou publicarea ziarului - de aceasta dată ca organ de presă al Departamentului de Catehi­zare şi învăţământ Religios, Misiona­rism, activitate Antisectara şi Antischismatică a Bisericii Ortodoxe din Moldova.


La început ziarul va apare o singu­ră data pe lună, pe 3 pagini (spre; deosebire de 4 pagini în ultimele nu­mere ale anului trecut), unde vom prelua unele teme promovate anteri­or ca, de exemplu, "Mărturisirea de credinţă a Bisericii Răsăritene Orto­doxe" a Sf., Irh Petru Movilă, ciclul de lecţii pentru programul preuniversitar de studiere a religiei în scoală, etc.Cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, dorim să vedem publicaţia "Curierul Ortodox" un ziar de promo­vare a valorilor creştine, a curăţiei Ortodoxiei, întemeiată pe Sfânta Tra­diţie şi pe Sfânta Scriptură, pe învă­ţătura Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi a Sfintelor Şapte Sinoade Ecumenice, precum şi pe Izvorul nesecat al istoriei ortodoxe a neamului nostru, a întregii Ortodoxii, fără de care nu am putea fi întregi, nici deplini.(...)


Nădăjduim întru Domnul, că va fi introdusă şi disciplina "religia" în sistemul de învăţământ preuniversitar din Republica Moldova, astfel ca publicaţia "Curierul Ortodox" să fie şi un ziar metodico-didactic pentru cadrele pedagogice din do­meniu, precum şi pentru cele din învăţământul teologic.(...)


În toate aceste porniri sperăm sa Vă avem alături, iubiţi părinţi protopopi, parohi, clerici, vieţuitori ai mănăstirilor profesori şi elevi al şcolilor teologice şi enoriaşi. Iar publicaţia "Curierul Ortodox" să ne fie o adevărată punte de dialog şi împărtăşire a durerilor şi bucuriilor noastre şi o pavăză contra tuturor învăţaturilor pierzătoare de suflet”.


Cele stipulate de PS Dorimedont exprimau tocmai dorinţa membrilor redacţiei.


Însă lucrurile au luat o altă întorsătură. Datorită intrigilor P.S. Iustinian, episcop de Tiraspol şi Dubăsari, Departamentul condus de PS. Dorimedont a fost desfiinţat, chiar dacă începuse a da roade lucrul membrilor acestui Departament.


Ca o consecinţă a acestor acţiuni „Curierul Ortodox” iarăşi se reîntoarce la statutul său de publicaţie a Bisericii Ortodoxe din Moldova. Anume în această formulă apare al doilea număr (nr. 9-14) din a. 1999.


În acel an au mai văzut lumina tiparului doar două numere, 15 şi 16 în luna decembrie.


Apariţia lor se datorează faptului că „Clopotniţa Moldovei” practic încetase să mai apară, după ce redactorul şef Hropotinchi Andrei căzu-se în dizgraţie şi la intervenţia primarului Chişinăului, dl Urecheanu, conducerea Mitropoliei a fost nevoită să-l elibereze din funcţie. Astfel că de fapt în toamna anului 1999 ziarul „Clopotniţa Moldovei” şi-a pierdut toţi cititorii, şi practic a încetat să mai existe ca ziar republican iar Mitropolia nu putea să rămână fără un ziar oficial, cu atât mai mult că apăruse şi nişte probleme care trebuiau mediatizate.


Astfel ajungem la cea de a treia etapă a istoriei „Curierului Ortodox”, numită de noi „etapa supravieţuirii”, care cuprinde anii 2000-2005.


Este numită astfel deoarece deşi nu a atins situaţia din primii ani de existenţă, când apărea de două ori pe lună, cu un tiraj care atingea cifra de 7000 exemplare, totuşi această perioadă se deosebeşte şi de cea de a doua, prin faptul că nu mai există o duşmănie deschisă între unii membri ai conducerii Bisericii Ortodoxe din Moldova şi membrii redacţiei. Situaţia în mare măsură se explică prin schimbările care au avut loc în Secretariatul Mitropoliei. La etapa actuală, încă nu se observă o colaborare ca în prima etapă, între Mitropolie şi organul ei de presă „Curierul ortodox”, ceea ce permite să admitem că ziarul „Curierul Ortodox” încă mai are statutul copilului „teribil”, al Mitropoliei, la această concluzie ajungem dacă ţinem seama că pe parcursul a celor zece ani de existenţă a ziarului, conducerea Mitropoliei, doar o singură dată a găsit de cuviinţă să felicite colectivul de la redacţia ziarului cu ocazia Învierii Domnului (1998), chiar dacă în toate documentele oficiale, şi in calendarele anuale editate de Mitropolie se stipulează că „Curierul Ortodox”, este ziarul eparhiei de Chişinău.


În prezent, deşi cu un tiraj mai modest, şi apărând doar o dată pe lună, „Curierul Ortodox” continuă să-şi îndeplinească scopul pentru care şi fusese conceput.


Ba mai mult, acum redacţia pentru a putea mai efectiv să-şi îndeplinească misiunea foloseşte şi reţeaua internet. Astfel din 12 februarie 2002 apare şi varianta electronică a publicaţiei „Curierul ortodox” care până în prezent a fost vizitată de peste 8000 de utilizatori din peste 50 de ţări ale lumii.


Fiecare doritor poate să consulte această pagină la adresa http://www. curier.tk, sau http://www.geocities.com/cortodox. Din septembrie 2004 ultimul număr al ziarului apare şi în format PDF.


Pe parcursul acestor ani, publicaţia noastră elec­tronică a devenit cunoscută în multe ţări ale lumii, fiind vizitată de cititori din astfel de ţări ca: Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bra­zilia, Canada, Chehia, Croaţia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Italia, Japonia, Lituania, Marea Britanic, Mexic, Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Singapore, Spania, SUA, Suedia, Tuvallu şi Ungaria. A crescut consi­derabil numărul vizitatorilor. Dacă în prima lună de prezenţă pe internet am avut 124 de vizitator, cu 277 afişări, în ianuarie 2003 am avut deja 255 de vizitatori cu 499 afişări iar în mai 2005, avem ??? vizitatori. Deci numărul vizitatorilor a crescut cu 206%, iar numărul afişărilor cu 180%. In total am avut 8650 de vizitatori.


Pe adresa electronică a ziarului au sosit peste 50 de mesaje.


Ne face o deosebita plăcere cuvintele de încurajare şi sprijin exprimate de cititorii noştri. Daniel din Bucureşti ne scrie: Mi-a plăcut site-ul dumneavoastră. Aş fi interesat şi de alte site-uri din Republica Moldova. Aici în ţară nu prea aflăm multe veşti de la fraţii noştri de peste Prut; Adrian din Chişinău: Să ştiţi că gă­sesc "Curierul Ortodox" ca fiind ceva extraordi­nar. Domnul să vă aibă mereu în paza Sa şi să vă îndrume pe calea mân­tuirii; Dumitru din Chişinău: Va mulţumesc pentru ce faceţi.


Au mai sosit mesaje din partea citito­rilor: Malancus Elena, Franţa Bob Dumitru, Lăpuşna; Rick Havoc, Bucureşti; Nicador, Miercurea-Ciuc; Stancu Marin-Iulian, Bucureşti; Violeta, Toronto (Canada); Măria, Bucureşti; Iurie, Chişinău; Bulugan Adrian, Bârlad; Leonid, Chişinău; Cucu Alina Ramona, Bacău; Radu Trifan, Bucureşti; Moldovan Nicolae, Bârlad ş. a.


Din cele expuse până acum vedem că viaţa „Curierului Ortodox” pe parcursul celor zece ani de existenţă nu a fost deloc uşoară. Cine le-a ajutat colaboratorilor ziarului să învingă toate greutăţile şi să supravieţuiască?


Răspunsul la această întrebare îl găsim într-un interviu cu redactorul şef dl Nicolae Fuştei care a recunoscut următoarele: „În primul rând, credinţa în Dumnezeu cel Adevărat. Probabil pentru că nu căutăm ale noastre, ci facem ceea ce credem că este spre binele întregului corp bisericesc, al creştinilor, Dumnezeu ne ajută. Mai avem noroc de un duhovnic cum este părintele Pavel Borşevschi. Dacă astăzi mai rezistăm, în mare măsură este meritul lui. Are atâta energie şi tact, încât reuşeşte să ne "încarce" şi pe noi, iar când e cazul - să ne mai şi potolească.


Evident că şi cititorii au contribuit la menţinerea acestui ziar prin răvaşele lor încurajatoare.


Astfel Cotlău Victor din s. Leuşeni r-nul Teleneşti intr-o scrisoare la redacţie spune: „Îmi pare bine că a ieşit de sub tipar ziarul acesta, care luminează minţile oamenilor buimăciţi de politică şi cărţile scrise de mâna antihriştilor”. La fel şi Maria Palii din s. Văscăuţi, raionul Orhei, scrie că a îndrăgit publicaţia „Curierul Ortodox” şi se consideră o prietenă a noastră. Cititoarea Tatiana Popuşoi din s. Vadul Raşcov scrie: „Când poştaşul îmi aduce ziarul Dumneavoastră, sunt atât de fericită de parcă L-aş fi văzut pe Dumnezeu”.


Cei de la „Curierul Ortodox” au rămas profund impresionaţi de gestul nobil al unei fetiţe de 14 ani, Tatiana Cociug, care a donat ziarului 5 lei, poate că ultimii bănuţi pe care-i avea. Cine dintre bogaţi ar fi fost în stare la un astfel de gest?


A rămas recunoscătore redacţia părintelui Chiril, dăscăliţei Tatiana şi epitropului Tudor de la biserica "Sf. Arhangheli" din penitenciarul din Soroca, care au hotărât să jertfească pentru "Curierul Orto­dox" un salariu lunar; soţilor Ciorap, care au donat ziarului două icoane pentru a fi vândute, iar banii câştigaţi să fie folosiţi la editarea ziarului.


Din punct de vedere financiar redacţiia a avut ajutorul aceluiaşi părinte Pavel. Ziarul şi-ar fi încetat existenţa încă în 1998, dar a rezistat pentru că parohia "Sf. Dumitru" din Chişinău a plătit atunci cheltuielile tipografice. În 1999 ar fi fost editate doar două numere, pentru că banii de la abonaţi nu ajung nici măcar pentru cheltuieli tipografice”, iar dacă a apărut şi al 167-lea număr să ştiţi că este meritul aceleiaşi parohii şi aceluiaşi părinte Pavel Borşevschi.Fuştei Nicolae, doctor habilitat şi specialist la Academia de Ştiinţe din Moldova pe istorie modernă şi contemporană., cercetător la Institutul de Istorie al Academie de Ştiinţe a Moldovei.


material preluat din ziarul Curierul Ortodox, versiunea electronică www.geocities.com/cortodox/Niciun comentariu: